Пошук Наші конкурси Написати нам листа Фотогалерея
?.?????? ???.???????? 45;   e-mail:korecbibl@meta.ua
 
Кращі вчителі Кореччини PDF Друк E-mail
Світ освіт - Кращий досвід

Рівненська Мала академія наук учнівської молоді
Навчальна  програма
гуртка
«Е Т Н О Л О Г І Я»
Керівник гуртка: Ясковець  Олена Василівна, вчитель історії, вищої категорії, вчитель-методист Корецького НВК «Школа-ліцей»
Знання історії та культурного надбання предків необхідні не лише для піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій у наш час. У народному житті, в щоденних справах і клопотах народу, його культурних  надбаннях містяться відповіді на актуальні питання сьогодення.
Національна неповторність українців, їхня традиційно-побутова культура, що створювалась протягом століть, потребують ретельного і всебічного вивчення, систематизації, узагальнення і перенесення у навчальний процес на всіх його етапах, в освітні заклади найрізноманітніших профілів і ступенів. Ось чому такого важливого значення в загальноосвітніх школах та навчальних закладах набуває нині вивчення етнології – науки, яка досліджує розвиток народів, їх культур і побуту, спосіб життя, традиції і звичаї відповідно до середовища, яке їх оточує. Дана наукова галузь нерозривно пов’язана із етнографією та фольклористикою. Організація та підготовка етнологічних розвідок, проведення народознавчих  досліджень, збір, узагальнення та систематизація зібраного матеріалу потребують певної попередньої підготовки  і хоча б елементарних  узагальнених знань з предмету етнології.
Мета курсу: сформувати цілісне уявлення про етнологію як галузь науки, особливості становлення української нації, формування українського етносу та меж його етнічної території, дати поняття про етнографічне районування та матеріальну та духовну культуру наших пращурів, виховувати почуття патріотизму, досліджувати витоки етичних та естетичних вподобань українського народу, використовувати здобуті навички та власні знання при написанні наукових робіт з етнології.
Відповідно до поставленої мети курсу завданнями курсу є:
•         ознайомитись з етнологією як галуззю науки, її  предметом  і методами;
•         дослідження наукового спадку тих діячів української культури, імена  яких тісно пов’язані з етнографією   Рівненської області;
•         вивчення традиційної спадщини матеріальної і духовної культури українців;
•         розвиток пізнавальної активності та креативних здібностей учнів;
•         опанування методикою та методологією науково-дослідницької роботи;
•         розширення наукового світогляду учнів.
Виконання даних завдань забезпечується використанням різних організаційних форм і методів в поданні науково-теоретичного матеріалу з урахуванням інноваційних і новітніх освітніх технологій.
Програма розрахована на 9 місяців навчання із врахуванням 6 годин на тиждень.
Учні повинні знати зміст і значення етнології як науки, застосовувати теоретичні знання на практиці. Вони мають освоїти і оволодіти методикою збору етнографічного матеріалу, у тому числі способами складанням програм, запитальників і їх застосуванням на практиці.
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ ГУРТКА  «ЕТНОЛОГІЯ»
Зміст тем
Вступ ( 3 год. )
Тема 1. Етнологія як наука. Об’єкт, предмет, методи ( 3 год. )
Розкривається зміст етнології як науки, етимологія поняття, її об’єкт, предмет, методи. З’ясування походження назви гуманітарної дисципліни – етнографія, об’єкта та предмета дослідження науки. Розкриття зв’язку етнографії з іншими науковими дисциплінами.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Розділ 1. Джерела і методи наукових досліджень ( 15 год. )
Тема 2. Пошук і робота з історичними джерелами ( 2 год. )
Подається загальна характеристика історичних джерел і зміст поняття «історичне джерело».
Форми роботи: лекція.
Тема 3. Класифікація історичних джерел ( 2 год.)
Подається класифікація історичних джерел, характеристика кожного з них. Учням подаються таблиці з історичними джерелами і пропонується вказати до якого типу вони відносяться.
Форми роботи: лекція, робота з таблицями.
Тема 4. Методологічні принципи роботи над джерелами ( 2 год.)
Пояснюються  і перераховуються гуртківцям основні методи роботи над джерелами. Особлива увага надається способам пошуку і збору історичних джерел, та їх обробці.
Форми роботи: лекція.
Тема 5. Етнографічні джерела як тип історичних джерел ( 3 год. )
З-поміж історичних джерел надається характеристика етнографічних джерел, способам роботи з ними та їх пошуку і опрацюванню. Ознайомлення із джерельною базою, прийомами та методами етнологічних досліджень. Етнологічна розвідка. Специфіка оформлення її результатів. Складання етнографічного словника та запитальника.
Форми роботи: практикум.
Тема 6. Специфіка написання науково-дослідних робіт ( 3год. )
Пропонується орієнтовний перелік малодосліджених етнографічних тем. У фондах закладу учні знайомляться з дослідницькими роботами минулих років. Опановують методику та методологію науково-дослідницької роботи: навчаються визначати актуальність теми, мету роботи, її завдання, об’єкт та предмет дослідження, передбачають новизну наукових результатів, обґрунтовують їх достовірність. Перегляд збірок тез науково-дослідних робіт переможців РМАНУМ  та  підбірку наукових журналів.
Форми роботи: бесіда, практикум.
Тема 7. Закріплення вивченого матеріалу ( 3 години )
Складання та захист учнівських проектів із зв’язків етнології з іншими науками, класифікації історичних джерел, прийомів та методів етнологічних досліджень. Для перевірки засвоєння пройденого матеріалу пропонуються різнорівневі тестові вправи.
Форми роботи: захист проектів, розв’язування тестових вправ.
Розділ 2. Українська етнографічна наука ( 27 год. )
Тема 8. Становлення етнографічної науки в Україні  ( 3год. )
Розповідається про зародження етнографії на теренах України, час її виникнення, накопичення матеріалу в українських та іноземних джерелах, причини виникнення інтересу до вивчення нашої країни. Внесок в зародження етнографії української інтелігенції, зокрема західноукраїнського духівництва.
Форми роботи: лекція.
Тема 9. Розвиток української етнографії ( 3 год. )
Прослідковується розвиток української етнографії, становлення її як науки на українських землях під владою Австро-Угорщини та Російської імперії. Поштовхом до наукового осмислення етнографії стали праці багатьох українських вчених і діячів, розвиток науки за кордоном, відкриття різних товариств етнографічного спрямування при вищих навчальних закладах та наукових установах. Пояснюються причини занепаду науки в радянський час. Розкривається стан етнографії на сучасному етапі і перспективи її розвитку.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 10. Етнографічна спадщина Миколи Костомарова (3 год.)
Біографія та творчість М. Костомарова (1817-1885). Тематика магістерських дисертацій вченого. М.Костомаров – вчитель історії рівненської гімназії. Із священиком Венедиктом Омелянським М.Костомаров відвідує Пересопницю, Межирічі, Гощу, Тайкури, Дермань, Вербу, Берестечко, Дубно, де фіксує перекази про героїв Нечая та Хмельницького, Морозенка та Бондарівну; досліджує історію насипів, курганів, могил, збирає про них народні оповіді, легенди; записує пісні. До збирання фольклорно-етнографічних пам’яток  М. Костомаров вирішує заохотити гімназистів. Збірка «Народные песни, собранные в западной части Волынской губернии в 1844 году». Київський період в житті вченого: монографія «Слов’янська міфологія». Знайомляться із тематичною підбіркою матеріалів про етнографічну діяльність М. Костомарова.
Форми роботи: лекція, бесіда, робота з історичними джерелами.
Тема 11. Етнографічна спадщина Пантелеймона Куліша (3 год)
Висвітлюються сторінки з історії життя та творчості Пантелеймона Куліша (1819-1897) – письменника, етнографа, історика, публіциста, учасника Кирило-Мефодіївського Братства. Вплив М. Максимовича на студії П. Куліша науки етнографії та історії. Як співробітник Київської Археографічної Комісії молодий вчений подорожує по Правобережній Україні, знайомиться з її матеріальними й духовними пам’ятками. Рівненський період життя П. Куліша (вчитель історії в місцевій чоловічій гімназії). Альманах в 2 томах «Записки о Южной Руси», структура (народні оповідання, перекази, легенди, думи, пісні, казки, нарис з побуту кобзарів і лірників). Праця з першоджерелами: вивчення «Записки о Южной Руси» та тези ювілейного наукового збірника РОКМ, присвяченого П.Кулішу.
Форми роботи: лекція, бесіда, робота з історичними джерелами,  в мережі  Інтернет.
Тема 12. Діяльність Т. Г. Шевченка у складі Археографічної комісії з розгляду стародавніх актів (3 год)
Вивчається науковий доробок Т. Г. Шевченка, зроблений під час ІІ поїздки на Україну, і зокрема, в Волинську губернію; його плани щодо видання етнографічного посібника. Досліджуються завдання, які мав виконати Тарас Шевченко в ході експедиції. Збір фольклорного матеріалу стане джерелом для написання поезій «За байраком байрак…» та «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле…», повісті «Варнак». У художніх роботах Т.Г.Шевченка окрема увага приділяється елементам народного одягу (офорти «Сватання», «Судна рада», «Солдат і смерть»). Тема важкої кріпацької долі жниці буде відображена в «Повісті з приємністю та не без моралі».
Картографування місць, які відвідав поет на Рівненщині  «Волинські шляхи Т.Г.Шевченка».
Форми роботи: лекція, бесіда, робота з історичною картою, мережі  Інтернет.
Тема 13. Фольклорні знахідки Т. Г. Шевченка в посібнику «Букварь южнорусский» (3 год)
Робота з першоджерелами. Передумови появи посібника Т. Шевченка для навчання грамоти українською мовою в недільних школах. Порівняльна характеристика з посібником Пантелеймона Куліша. Структура «Букваря южнорусского». Своєрідність вміщеного фольклорного матеріалу (дум, приказок, прислів’їв).
Форми роботи: лекція, бесіда, робота в мережі  Інтернет.
Тема14. Етнографічна спадщина Павла Чубинського (3 год)
Тернистий життєвий шлях Павла Платоновича Чубинського. Срібною медаллю Російського Географічного Товариства відзначено автора  дисертації «Нарис народних юридичних звичаїв й понять в Малоросії». Згодом будуть арешт і відселення до Архангельської губернії, де П. Чубинський активно обстежуватиме стан льонарства, здійснюватиме перепис населення, вивчатиме побут і фольклор карелів. Проте найвизначнішим явищем в історії етнографії стане очолювана П. Чубинським етнографічно-статистична експедиція в Південно-Західний край. Упродовж 1872-1879 рр. будуть видано 7 томів (9 випусків), відзначених золотою медаллю РГТ, Уваровською премією РАН, золотою медаллю Міжнародного конгресу в Парижі.
Форми роботи: лекція, бесіда, робота в мережі  Інтернет.
Тема 15. Творчість Миколи Лисенка як етнографа (3 год)
Микола Лисенко (1842-1912) – визначний музичний етнограф, композитор, диригент, громадський діяч. Як музичний етнограф М. Лисенко почав працювати ще за шкільних років, пізніше на посаді в Таращанському повіті, збираючи українські народні пісні і досліджуючи їх. Етнографічна спадщина М. Лисенка – це запис весільного обряду у Переяславському повіті, запис дум і пісень, виконуваних О. Вересаєм, а також розвідка «Характеристика музичних особливостей малоросійських дум і пісень, виконаних Остапом Вересаєм». Наукову цінність мають праці композитора:  «Народні музичні інструменти на Вкраїні», «Про торбан і музику пісень Відорта». Щодо  обробки обрядового фольклору М. Лисенко згармоніював пісні для мішаного хору у збірках: «Веснянки», «Купальська справа», «Колядки-щедрівки», «Весілля». Для голосу з фортепіано композитором було оброблено 2 серії українських народних пісень. Перебування М. Лисенко у Рівному.
Форми роботи: лекція, бесіда, робота в мережі  Інтернет.
Тема 16. Закріплення вивченого матеріалу ( 3 год. )
Реферативні повідомлення учнів. Для перевірки засвоєння пройденого матеріалу пропонуються різнорівневі тестові вправи.
Форми роботи: захист  рефератів, розв’язування тестових вправ.
Розділ 3. Становлення та етапи розвитку українського етносу ( 21 год. )
Тема 17. Походження та етнічний розвиток українців ( 3 год. )
Дається визначення поняття «етнос», «субетнос», «етногенез», загальна характеристика етносів та їх походження, у тому числі й українського. Етногенетичні процеси в Україні часів трипільської та скіфо-сарматської  доби.
Форми роботи: лекція, бесіда, робота з історичною картою.
Тема 18. Давні слов’яни – автохтони Східної Європи ( 2 год. )
Подається етимологія основних понять. Розповідається про давніх слов`ян як одну з великих груп етносів світу і території її поширення. Звертається особлива увага на прабатьківщину слов’ян і теорії щодо її локалізації серед відомих вчених.
Форми роботи: лекція, бесіда, робота з історичною картою.
Тема 19. Етнічні риси давньоруського народу ( 2 год. )
Повідомляється про особливі риси давньоруського етносу (народу), які відрізняють його від інших етносів, їх значення у формуванні і виокремленні його серед інших народів, особливості його розвитку.
Форми роботи: лекція.
Тема 20. Український етнос в ХІ-ХІІІ ст. ( 2 год. )
Подається історія українського етносу в 11-13 ст., виокремлення його поступово як окремої етнічної одиниці в плеяді інших центрально-східних слов`янських народів. Звертається увага на знання учнів з історії України і застосування їх до даної теми.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 21. Український етнос в ХІV-ХVІ ст. ( 2 год. )
Продовжується розповідь про історію розвитку українського народу в подальший період, а саме: в 14-16 ст. Формування українців як окремого етносу проходило під впливом як внутрішніх так і зовнішніх факторів. Учням подається як історичний так і етнічний розвиток українців в цей період.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 22. Національне відродження українців другій половині ХVI – першій половині XVII ст. ( 2 год. )
В темі пояснюється вплив національного відродження в історії України на даному етапі на український етнос і його наслідки. Відзначається вагома роль козацтва в даному процесі а також суттєве значення просвітництва.
Форми проведення: лекція, бесіда.
Тема 23. Доба занепаду національних форм державності та професійної культури ( 2 год. )
В даній темі йдеться про поступовий занепад і втрату національної державності та професійної культури на території України. Розповідається про подальші шляхи формування української спільноти.
Форми роботи: лекція.
Тема 24. Українці на сучасному етапі ( 3 год. )
Подається сучасна картина існування українського етносу. Розкриваються певні перешкоди щодо формування українського народу як єдиної національної одиниці і можливі шляхи їх подолання.  Аналізується  сучасний стан українського суспільства.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 25. Закріплення вивченого матеріалу ( 3 год. )
Реферативні повідомлення учнів. Для перевірки засвоєння пройденого матеріалу пропонуються різнорівневі тестові вправи.
Форми роботи: захист  рефератів, розв’язування тестових вправ.
Розділ 4. Етнічна територія України, етнографічне районування, склад та антропологія українського населення (  36 год. )
Тема 26. Етнічна територія України. Шляхи  формування української етнічної території ( 3 год. )
Кожен етнос, в результаті свого виникнення і розвитку, займає певну нішу в сучасному світі. З глибини віків етноси мали свої ареали поширення, з яких власне й формувалася їхня етнічна територія. Розкривається зміст основних понять а також основні шляхи формування етнічної території України.
Форми роботи: лекція.
Тема 27. Етнографічне районування України ( 9 год. )
Розкривається етимологія поняття «історико-етнографічний регіон» та його суть. В темі подається поділ території України на історико-етнографічні  регіони за класифікацією сучасних вчених та їх поділ на дрібніші одиниці. Учням на карті демонструються межі основних історико-етнографічних регіонів, їх елементів, пояснюють найважливіші терміни й поняття. Окремо характеризуються особливості Центрально-східного (Південно-східного), Західного (Південно-західного) регіонів та Українського Полісся. На картах  учні позначають основні історико-географічні регіони України, а також їхнє районування.
Форми роботи: лекція, бесіда, робота з історичною картою.
Тема 28. Етнічні та географічні назви української землі ( 6 год. )
Подається розкриття поняття та термінології «етноніміки». Ознайомлення учнів із науковими дослідженнями в галузі етноніміки істориків та лінгвістиків. Вивчення даних сучасної етноніміки про походження назв: найдавніших племен, які заселяли територію України, «Русь», «Україна», а також українських гідронімів.
Форми роботи: лекція, бесіда, робота з історичною картою.
Тема 29. Етнічні та географічні назви української землі ( 3 год. )
Складання та захист учнівських проектів. Для перевірки засвоєння пройденого матеріалу пропонуються різнорівневі тестові вправи.
Форми роботи: захист  проектів, розв’язування тестових вправ.
Тема 30. Етнографічні групи українського народу ( 3 год. )
Розкривається значення поняття «етнографічна група», подається класифікація етнографічних груп України, територія їх поширення і окрема характеристика кожної з них. Учням пропонується показати на карті основні історико-етнографічні регіони України і назвати етнографічні групи, які до них відносяться.
Форми роботи: лекція, практична робота з картою.
Тема 31. Етнічний склад населення України ( 3 год. )
Змальовується картина розселення різних етносів на території України. Демонструється їхня кількість у відсотках. Пояснюється поняття «етнічна група», «національна меншина» та їх суть. Перераховуються національні меншини України і подається їх статус за українським законодавством та дається загальна характеристика. Змальовується сучасна картина розселення різних етносів на території України. Демонструється їхня кількість у відсотках. Пояснюються  історичні причини  теперішнього складу населення.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 32. Основні атропологічні особливості  українців. (3год.)
З’ясування  поняття «антропологія»  та її  ролі в дослідженні етногенезу українців. Основні положення вчених-антропологів про раси, поділ європеоїдів на південну, північну, проміжну групи. Антропологічне районування України. Дослідження Ф. Вовка «Антропологічні особливості українського народу» (1916 р.) та В. Дяченка «Антропологічний склад українського народу» (1965 р.). Порівняльна характеристика показників центрально-української області з волинським та поліським варіантом.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 33. Сучасні атропологічні типи українців. (3год.)
Сучасні напрями антропології: етнічна психологія, антропологічна гематологія, етнічна одонтологія. Анатомічні прикмети сучасних українців. Характеристика сучасних  семи антропологічних типів, що є в складі  українського населення.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 34. Закріплення вивченого матеріалу ( 3 год. )
Реферативні повідомлення учнів. Для перевірки засвоєння пройденого матеріалу пропонуються різнорівневі тестові вправи.
Форми роботи: захист  рефератів, розв’язування тестових вправ.
Розділ 5. Українська ментальність ( 33 год. )
Тема 35.  Національний характер українців( 6 год. )
Поняття національного характеру та ментальності українського народу. Характеристика етнічних складників та соціопсихічних рис українського народу. Показ нерозривного зв’язку рідної мови і національної психології. «Хвороби» національної психіки.
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 36. Ґенеза української національної  мови ( 9 год. )
Зародження  української мови та писемності. Мова Київської Русі. Поява перших словників. Розвиток української  мови у 13-16 ст. Українська мова 17-18 ст. та правописні шукання 19 ст. Українська мова в часи «заборони» та «злиття націй». Порівняльний аналіз історичного розвитку української та російської мов. Повернення поняття «рідна мова».
Форми роботи: лекція, бесіда.
Тема 37. Діалекти української мови ( 3 год. )
Дана тема присвячена українській народній мові, її відмінностям від української літературної мови. Подається класифікація народної мови за діалектами і наріччями. Особлива увага приділяється характеристиці кожного діалекту і його значенню.
Форми роботи: лекція.
Тема 38. Релігія в житті українського народу ( 9 год. )
Загальні світоглядні уявлення та вірування як духовна культура українців. Передхристиянські вірування наших предків. «Український Олімп». Сюжетно-тематичні особливості української міфології. Християнізація духовного життя українського народу. Етнічні архетипи в релігійному житті українців.
Форми роботи: лекція.
Тема 39.  Сучасне релігійне життя українців ( 3 год. )
Знайомство із релігійними проблемами сьогодення. Сучасні релігійні конфесії в Україні їх склад і кількість. Підняття питання сучасного відродження Віри Предків, громади «рідновірів». Релігія у сучасному житті українського народу: проблеми і перспективи.
Форми роботи: лекція, бесіда, дискусія.
Тема 40. Закріплення вивченого матеріалу ( 3 год. )
Реферативні повідомлення учнів. Для перевірки засвоєння пройденого матеріалу пропонуються різнорівневі тестові вправи.
Форми роботи: захист  рефератів, розв’язування тестових вправ.
Розділ 6. Науково-дослідницька робота ( 69 год. )
Індивідуальні консультації із написання, підготовки та захисту НДР.
Розділ 7. Підсумкові заняття ( 6 год. )
Тема 41. Закріплення вивченого матеріалу ( 3 год. )
Підготовка до участі в учнівській науково-практичній конференції «Радість творчості і пізнання».
Тема 42.  Літні етнологічні експедиції ( 3 год. )
Завдання для літніх етнологічних експедицій.
УЧНІ  ПОВИННІ  ВМІТИ:
-      визначати основні джерела етнологічної науки, методи та прийоми етнологічних досліджень;
-      добувати, аналізувати та систематизувати інформацію;
-      самостійно складати: план етнологічної розвідки, етнологічний запитальник, тематичний словник дослідження;
-       збирати, описувати, узагальнювати та проводити оформлення пошукового матеріалу;
-       структурувати етапи розвитку української етнографічної науки;
-       розрізняти етнографічні регіони та знати  їх районування;
-       давати характеристику українських етнічних територій;
-       описувати особливості ментальності нашої нації ;
-       виділяти особливості етнічного складу та антропологічних типів українського населення;
-       користуватися народознавчою термінологією;
-       розповідати про побут народу, його самобутність;
-       робити висновки та узагальнення, висловлювати власне бачення;
-       захищати індивідуальний проект з досліджуваного питання.
УЧНІ ПОВИННІ ЗНАТИ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:
етнологія, етнографія, етимологія, етноніміка, антропологія, історичні джерела, етнографічні джерела, фольклор, етнос, субетнос, етнічна одиниця, етногенез, етногенетичні процеси, автохтонне населення, національне відродження, етнічна територія, історико-географічний регіон, етнографічне районування, Русь, Україна, українські гідроніми, етнографічна група, етнічна група, національна меншина, антропологічне районування, антропологічні типи українців, ментальність, національний характер, соціопсихічні риси українців, ґенеза національної мови, діалекти української мови, мовні наріччя, світоглядні уявлення, вірування, язичництво, волхви, Український Олімп, християнізація, католицизм, греко-католики, уніатство, громади  «рідновірів».
ЛІТЕРАТУРА
1.       Благослови, Мати: Уроки українського народознавства/ Кн. для вчителя/ Упор. Л. Іваннікова. – К.: Освіта,   1995.
2.       Вовк  Х. К. Студії української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995.
3.       Етнографія України: Посібник/ під ред. С. А. Макарчука. – Львів, Світ, 1994.
4.       Ковальчук О. В. Українське народознавство: Книга для вчителя. -  К.: Освіта, 1992.
5.       Культура і побут населення України: Навч. посіб./ В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – 2-ге вид. доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993.
6.       Лозко Г. С. Етнологія України. Київ, 2001.
7.       Лозко Г. С. Українське народознавство. – К.: Зодіак-Еко, 1995.
8.       Понамарьов А. П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К. : Либідь, 1994.
9.       Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник/ Понамарьов А. П., Артюх Л. Ф., Косміна Т. В. та ін. – К.: Либідь,1993.
10.   Українське народознавство: Навч. посібник/ за ред. Павлюка С. П., Горинь Р. Й., Кірчіва Р. Ф. – Львів: Фенікс, 1994.

 

Оновлено 07.09.2015 09:27
 

Безоплатна правова допомога

Електронний каталог

http://77.222.153.241:8080/cgi/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=WDB23

Наш блог

http://famelybookstreet.blogspot.com/

Фотоетюди

Пошук по сайту

Опитування

Як часто ви ходите в бібліотеку ?
 

Корисні посилання

Історична Волинь - електронна бібліотека, що формується фахівцями бібліотек і архівів краю

__________________

Відвідування

Flag Counter